Funderar du på vad som gäller vid medlemsskap i Influencers of Sweden?
Våra stadgar – tillika medlemsvillkor – finner du här nedan.


Stadgar för We Are Influencers of Sweden Ek För.
Antagna av årsmötet 20180617

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är We Are Influencers of Sweden Ek för.

§2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

 • verka som branschorganisation för influencers i sociala medier
 • verka för en gemensam branschetik
 • erbjuda rådgivning, information och utbildning
 • marknadsföra medlemmarnas tjänster
 • förmedla uppdrag till medlemmarna
 • skapa mötesplatser och samverkan mellan medlemmarna
 • bedriva med ovanstående sammanhängande och förenlig verksamhet

Medlem deltar i verksamheten genom:

 1. att ta del av föreningens tjänster
 2. i mån av möjlighet genom ideellt eller arvoderat arbete för föreningens räkning för genomförande av de kampanjer och kommersiella aktiviteter som styrelsen eller stämman beslutar att genomföra samt redaktionellt arbete

§3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Höörs kommun.

§4 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§5 Medlemskap & medlemsskyldigheter

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift. Ansökan om medlemskap sker skriftligen och prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Till medlem i föreningen antas:

 • fysisk person
 • juridisk person med helägt bolag

Medlemmen ska kunna identifieras som en ”social media influencer” och kan väntas följa föreningens beslut, etiska riktlinjer samt bidra till fullföljandet av ändamålet med föreningen.

En social media influencer är en seriös aktör med stor och/eller lojal följarskara i sociala medier och/eller blogg och som anses ha inverkan på denna följarskaras beslut.

Influencerns kanal måste vara publicerad, offentlig och aktiv. Kanalen ska också ha en fysisk person som avsändare och denna avsändare ska lätt kunna identifieras. Kanalen ska uppdateras minst en gång i månaden.

Som medlem får man inte nyttja plattformen för att marknadsföra sig mot medlemmarna och värva profiler för egen eller tredje parts vinning. Detta leder till uteslutning.

§6 Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan föreningen genom beslut i styrelsen kalla den som på ett synnerligen framstående sätt gagnat föreningens verksamhet eller främjat dess syften. Hedersmedlemmen godkänner att föreningen använder hens namn i marknadsföringssyfte.

Hedersmedlem betalar ingen serviceavgift.
Hedersmedlem får ta del av samma tjänster som ordinarie medlemmar.

§7 Insats & förlagsinsatser

Insatsen i föreningen är 100 kr. Insatsen återbetalas ej.

Varje medlem skall delta i föreningen med en (1) insats, vilken betalas till föreningens konto eller kontant senast två (2) veckor efter att medlemskap beviljats. Medlem kan därutöver delta med fritt antal insatser (frivilliga överinsatser), frivilliga överinsatser återbetalas enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Styrelsen kan, i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar, besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Sådana insatser får tillskjutas av såväl medlemmar som andra än medlemmar. Förekommer förlagsinsatser ska föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen förslår därtill, utdelning ska utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelsbevisen inom det högsta belopp som får tillämpas. Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från beslutet. Styrelsen äger besluta vem som ska få tillskjuta förlagsinsats och dennas belopp samt de villkor som utöver vad som ovan sägs ska i varje särskilt fall iakttas vid tillämpningen av denna paragraf.

§8 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift vilken beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§9 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna, uppenbarligen skadar föreningen,
motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

Medlem som uteslutits har ej rätt att få tillbaka sin insats samt inbetald serviceavgift/medlemsavgift för innevarande år.

§10 Utträde

Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras skriftligen och får ske tidigast ett (1) år efter inträdet, såvida inte styrelsen på grund av särskilda skäl medger undantag.

§11 Avgång

Utom i fall som avses i 7 kap. 48 § och (vissa stadgeändringar) och 12 kap. 20 § (fusion) lagen om ekonomiska föreningar, äger avgång ur föreningen rum vid utgången av det räkenskapsår som infaller tidigast en (1) månader efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.

§12 Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av lägst tre (3) och högst
nio (9) ledamöter samt lägst noll (0) och högst tre (3) styrelsesuppleanter.

Styrelsen utser inom sig själv ordförande och övriga funktioner.
Styrelsen skall väl spegla medlemmarnas verksamhetsinriktning.
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår.
Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för 1-2 år beroende på valberedningens rekommendationer.
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av de ordinarie ledamöterna eller tjänstgörande suppleanter är närvarande. Vid lika röstetal vid omröstningar i styrelsen äger ordföranden utslagsröst men i första hand skall enighet eftersträvas.

§13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen utser.

§14 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer med upp till två (2) revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§15 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en (1) till två (2) eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§16 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§17 Årsredovisning

Styrelsen skall senast sex veckor före föreningsstämman lämna sina redovisningshandlingar till föreningens revisor. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§18 Stämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Extrainsatt föreningsstämma skall hållas när något av nedanstående kriterier uppfylls:

Styrelsen begär det.
En revisor begär det.
50% av medlemmarna begär det.

§18.1 Dagordning

Följande punkter är obligatoriska på ordinarie föreningsstämmas årsmöte och punkt ett (1) till och med sex (8) är obligatoriska på samtliga föreningsstämmor.

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 3. Fastställande av antalet närvarande röstberättigade medlemmar
 4. Ställningstagande till om stämman är beslutsmässig
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av mötets ordförande
 7. Val av mötets sekreterare
 8. Val av två personer att justera protokollet
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 10. Ekonomisk berättelse för förra året
 11. Revisorernas berättelse för förra året
 12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur
 13. vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 14. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 15. Motioner från medlemmar
 16. Propositioner från styrelsen
 17. Beslut om årets verksamhetsplan
 18. Fastställande av medlemsavgift
 19. Beslut om årets budget
 20. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 21. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
 22. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 23. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 24. Val av valberedning
 25. Övriga frågor
 26. Mötets avslutande

§18.2 Kallelse

Kallelsen ska utfärdas senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma. Övrigt föreningsrelaterat under verksamhetsåret via e-post till den interna förenings e-posten.

§18.3 Rösträtt

Varje medlem har en röst, Beslut tas med enkel majoritet om inget annat anges. Omröstning sker med acklamation men samtliga medlemmar kan begära sluten omröstning när de önskar. Medlem får rösta per ombud som ska uppvisa skriftlig, daterad fullmakt. Dylik fullmakt gäller i högst ett år från dess utfärdande.

§19 Stadgeändring

Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Det är giltigt om det har biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Om beslutet innebär att en medlems förpliktelse att delta med insatser eller betala avgifter till föreningen ökas eller att medlemmens rätt till årsvinst inskränks krävs att beslutet biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Ändring av föreningens stadgar om ändamål och verksamhet (§2), stadgeändringar (§19) och upplösning (§21) kräver likalydande beslut på två på varandra följande stämmor.

§20 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska återinvesteras i föreningen eller fonderas i liknande verksamheter.

§21 Upplösning av föreningen

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem (5) medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Om föreningen upplöses ska insatser återbetalas i strid mot §5 och tillgångarna fördelas lika mellan medlemmarna eller skänkas till ändamål som föreningsstämman bestämmer

§22 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Bli Medlem

Ansök om medlemskap!

Bli en del av Sveriges intresseorganisation för social media influencers! Läs om vilka förmåner som ingår i medlemsskapet här.