Funderar du på vad som gäller vid medlemsskap i Influencers of Sweden?
Våra stadgar – tillika medlemsvillkor – finner du här nedan.


Stadgar för We Are Influencers of Sweden Ek för.

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är We Are Influencers of Sweden Ek för.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

1. Verka som branschorganisation för influencers i sociala medier
2. Verka för en gemensam branschetik
3. Erbjuda rådgivning, information och utbildning
4. Marknadsföra medlemmarnas tjänster
5. Förmedla uppdrag till medlemmarna
6. Skapa mötesplatser och samverkan mellan medlemmarna
7. Bedriva med ovanstående sammanhängande och förenlig verksamhet

Medlem deltar i verksamheten genom:

  • Att ta del av föreningens tjänster
  • I mån av möjlighet genom ideellt eller arvoderat arbete för föreningens räkning för genomförande av de kampanjer och kommersiella aktiviteter som styrelsen eller stämman beslutar att genomföra samt redaktionellt arbete.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Nacka kommun, Stockholms län.

§ 4 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 5 Medlemskap & medlemsskyldigheter

Till medlem i föreningen antas:
1. fysisk person
2. juridisk person med helägt bolag
Medlemmen ska kunna identifieras som en ”social media influencer” och kan väntas följa föreningens stadgar, beslut, etiska riktlinjer samt bidra till fullföljandet av ändamålet med föreningen.
En social media influencer är en seriös aktör med stor och/eller lojal följarskara i sociala medier och/eller blogg och som anses ha inverkan på denna följarskaras beslut.
Som medlem antas inte fysisk eller juridisk person som uppfattas önska medlemskap enbart för att nyttja plattformen för att marknadsföra sig mot medlemmarna och värva profiler för egen eller tredje parts vinning.
Ansökan om medlemskap sker skriftligen och prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.
Medlem skall betala av föreningsstämman fastställd serviceavgift.

§ 6 Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan föreningen genom beslut i styrelsen kalla den som på ett synnerligen framstående sätt gagnat föreningens verksamhet eller främjat dess syften. Hedersmedlemmen godkänner att föreningen använder hens namn i marknadsföringssyfte.

  1. Hedersmedlem betalar ingen serviceavgift.
  2. Hedersmedlem får ta del av samma tjänster som ordinarie
    medlemmar.

§ 7 Insats & förlagsinsatser

Insatsen i föreningen är 100 kr. Insatsen återbetalas ej.

Varje medlem skall delta i föreningen med en (1) insats, vilken betalas till föreningens konto eller kontant senast två (2) veckor efter att medlemskap beviljats. Medlem kan därutöver delta med fritt antal insatser (frivilliga överinsatser), frivilliga överinsatser återbetalas enligt lagen om ekonomiska föreningar.

Styrelsen kan, i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar, besluta att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Sådana insatser får tillskjutas av såväl medlemmar som andra än medlemmar. Förekommer förlagsinsatser ska föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de för ändamålet tillgängliga medlen förslår därtill, utdelning ska utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelsbevisen inom det högsta belopp som får tillämpas. Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från beslutet. Styrelsen äger besluta vem som ska få tillskjuta förlagsinsats och dennas belopp samt de villkor som utöver vad som ovan sägs ska i varje särskilt fall iakttas vid tillämpningen av denna paragraf.

§ 8 Serviceavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en serviceavgift vilken beslutas av föreningsstämman. Serviceavgiften inte överstiga 1000 kronor. Serviceavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 9 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna, uppenbarligen skadar föreningen, motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.
En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.
Medlem som uteslutits har ej rätt att få tillbaka sin insats.

§ 10 Avgång

Utom i fall som avses i 7 kap. 48 § och (vissa stadgeändringar) och 12 kap. 20 § (fusion) lagen om ekonomiska föreningar, äger avgång ur föreningen rum vid utgången av de räkenskapsår som infaller tidigast en (1) månader efter det att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången inträffat.

§ 11 Utträde

Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras skriftligen och får ske tidigast ett (1) år efter inträdet, såvida inte styrelsen på grund av särskilda skäl medger undantag.

§ 12 Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter samt lägst noll (0) och högst tre (3) styrelsesuppleanter.

Styrelsen utser inom sig själv ordförande och övriga funktioner.

Styrelsen skall väl spegla medlemmarnas verksamhetsinriktning.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår.

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för 1-2 år beroende på valberedningens rekommendationer.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av de ordinarie ledamöterna eller tjänstgörande suppleanter är närvarande. Vid lika röstetal vid omröstningar i styrelsen äger ordföranden utslagsröst men i första hand skall enighet eftersträvas.

§ 13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem styrelsen utser.

§ 14 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer med upp till två (2) revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§ 16 Årsredovisning

Styrelsen skall senast sex veckor före årsstämman lämna sina redovisningshandlingar till föreningens revisor. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 17 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
2. Fastställande av röstlängden.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning
7. Revisorns/revisorernas berättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda
balansräkningen ska disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
15. Val av valberedning.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

§ 18 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och tidigast sex veckor och senast två veckor före extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev eller e-post.

§ 19 Stadgeändring

Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Det är giltigt om det har biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Om beslutet innebär att en medlems förpliktelse att delta med insatser eller betala avgifter till föreningen ökas eller att medlemmens rätt till årsvinst inskränks krävs att beslutet biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

§ 20 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska återinvesteras i föreningen eller fonderas i liknande verksamheter.

§ 21 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska insatser återbetalas i strid mot §5 och tillgångarna fördelas lika mellan medlemmarna eller skänkas till ändamål som föreningsstämman bestämmer.

§ 22 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Bli Medlem

Ansök om medlemskap!

Bli en del av Sveriges intresseorganisation för social media influencers! Läs om vilka förmåner som ingår i medlemsskapet här.