Dags för InoS första årsstämma!

influencers-of-sweden-styrelse-5m0a3295

Det är dags för vår första årsstämma och som betalande medlem är du en del i den ekonomiska förening som är Influencers of Sweden. Det betyder att du har rösträtt på årsstämman och får vara med och bestämma kring vår verksamhet. Boka in den 31:a maj – alla kan vara med då vi kör online!

Mer detaljer kommer den 17/5 då även alla handlingar inför stämman kommer offentliggöras.

Vill du vara med och påverka InoS framtid? Uppgradera ditt medlemskap till PRO eller ansök om medlemskap här!

Är du betalande medlem? OSA till stämman här!


Alla föreningsmedlemmar kallas härmed till We Are Influencers of Sweden Ekonomisk Förening årsmöte 2017.

Plats och tid
Mötet kommer att äga rum online onsdagen 31 maj kl 11.00. Det kommer finnas begränsad möjlighet för de som önskar att träffas i föreningslokalen, dock behöver du vara uppkopplad för att rösta. Mer information om detta kommer med handlingarna.

Motioner
De skickas till linda@influencersofsweden.se senast den 14/5, för att de ska hinna behandlas och finnas med i möteshandlingarna.

Vad är en motion?
En motion är ett sätt för medlemmar att lyfta ett förslag till det högst beslutande organet i lokalföreningen, nämligen föreningsårsmötet. Att lämna en motion innebär att ge ett skriftligt förslag som årsmötet sedan beslutar om.

Kandidera till att bli förtroendevald
På årsmötet kommer vi att välja de personer som ska leda föreningen under 2017. Om du inte har suttit som förtroendevald tidigare så ser vi inte det som en nackdel, vi har stöd utifrån som kan hjälpa oss och utbilda oss. Är du engagerad och vill vara med och påverka så räcker det gott och väl!

Det vi söker är:

 • 2 personer till styrelsen
 • 2-4 personer till valberedningen.
 • 2 revisorer

Vad innebär det att sitta i styrelsen i InoS?
Att sitta med i styrelsen för InoS innebär att vara delaktig i att besluta om hur vi ska driva branschen framåt. Det är ett ärofyllt och viktigt uppdrag och förväntas tas på stort allvar.

Styrelsen skall väl spegla medlemmarnas verksamhetsinriktning och företräder minst en gång per kvartal, via Skype om styrelsemedlemmarna inte kan befinna sig på samma ort. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Uppdraget är ideellt.

Vad innebär det att sitta i valberedningen för InoS?
Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen, revisorer och valberedning inför nästa årsmöte. Uppdraget är ideellt.

Vad innebär det att vara revisor för InoS?
Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Du behöver inte vara auktoriserad revisor för uppdraget men det är ett plus om du har kunskap om ekonomi.

Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Hur många revisorer som föreningen ska ha regleras i stadgarna. Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret. Uppdraget är ideellt.

Om du är intresserad av att vara med i arbetet, eller om du vet någon som är det, kan du nominera dem eller dig själv här!

Medlemskap & rösträtt
Rösträtt på årsmötet har den som är medlem i We Are Influencers of Sweden Ekonomisk Förening, det vill säga “Professionals” eller “PRO-medlemmar”.

Om du i dagsläget är Hobbymedlem, men vill vara med och påverka InoS framtid, behöver du uppgradera ditt medlemskap till PRO senast en vecka innan årsmötet. Detta gör du under fliken “medlemskap” på medlemsportalen.

Om årsmötet ur föreningens stadgar:

Ordinarie årsmöte ska hållas inom sex månader före räkenskapsårets utgång.

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma . Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Fastställande av röstlängden.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning
 7. Revisorns/revisorernas berättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
 11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.
 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 15. Val av valberedning.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

Linda Hörnfeldt

Grundare av Influencers of Sweden. Bloggveteran sedan 2001. Bloggar nu på lalinda.se.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>